חובה להודיע על תנאי עבודה

פוסט 20 מתוך 21
חובה להודיע על תנאי עבודה

חובה להודיע על תנאי עבודה

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002

חוק חדש (21 במרס 2002) ס"ח 1837.
תיקון (24 באוקטובר 2007) ס"ח 2114: סעיף 2.
תיקון מס' 2 (6 ביולי 2008) ס"ח 2162: סעיף 2, 3.
תיקון מס' 3 (27 ביולי 2009) ס"ח 2204: סעיף 1, 3, 9.

1. חובת מעביד

מעביד ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד
אצלו, ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 (להלן
- נער) – לא יאוחר משבעה ימים, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של
העובד לפי הוראות חוק זה (בחוק זה – ההודעה).

2. תוכן ההודעה

(א) פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה בענינים אלה:

(1) זהות המעביד וזהות העובד;
(2) תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת
העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעביד;
(3) תיאור עיקרי התפקיד;
(4) ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;
(5) סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר
ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או
לפיו – דירוג העובד ודרגתו;
(6) אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי
הענין;
(7) יום המנוחה השבועי של העובד;
(8) סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של
העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את
התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את
התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד;
(9) לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם
קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957,
המסדיר את תנאי העבודה של העובד – שם ארגון העובדים שהוא צד
לאותו הסכם והמען לפניה אליו.
(10) לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או
לגבי מעביד שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל,
והחוזה האמור כולל הוראות לעניין תנאי עבודה של עובדו של
המעביד – תנאי העבודה כאמור, כמפורט בפסקאות (1) עד (9), וכל
פרט נוסף שנקבע לפי סעיף קטן (ג)(1) וכן תנאים הנוגעים לסיום
יחסי עובד ומעביד; לענין זה, "קבלן כוח אדם", "מעסיק בפועל"
- כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-
1996.

(ב) בנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית
לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי חוזה עבודה או חוזה אחר
הנוגע לתנאי עבודתו.

(ג) שר העבודה והרווחה רשאי, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים המייצג את
המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של
מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת, לקבוע -

(1) פרטים נוספים שיש לכלול בהודעה;
(2) סוגי מעבידים שיהיו פטורים מהחובה על פי חוק זה, באופן מלא או
חלקי.

3. הודעה על שינוי

חל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה כאמור בסעיף 2,
ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים, ואם היה העובד נער -
בתוך שבעה ימים, מהיום שנודע לו על השינוי; לענין זה, "שינוי" – למעט
אלה:

(1) שינוי הנובע משינוי בדין;
(2) עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה
לפי סעיף 2(א)(5);
(3) שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד; לענין זה "תלוש שכר" – כמשמעותו
בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

4. עונשין

הפר מעביד את חובתו לפי סעיפים 1, 3 או 10, דינו – הקנס האמור בסעיף
61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג
העבירות של אחריות קפידה.

5. סמכות שיפוט

לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת
הוראות חוק זה.

6. שמירת זכויות

הוראות חוק זה באות להוסיף על זכותו של עובד לקבלת מידע מכוח דין, צו
הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

7. דין המדינה

לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעביד אחר.

9. סייג לתחולת החוק

הוראות חוק זה לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על שלושים
ימים, ואם היה העובד נער – אינה עולה על שבעה ימים.

10. תחולה על עובד שהחל את עבודתו לפני יום התחילה

חובות המעביד לפי חוק זה, לגבי עובד שהתחיל את עבודתו אצלו לפני
תחילתו של חוק זה, יחולו עליו בשינויים אלה:

(1) החובה כאמור בסעיף 1 תחול בשינוי זה: במקום "מהיום שהעובד התחיל
לעבוד אצלו" יבוא "מהיום שהעובד דרש זאת ממנו בכתב".

(2) החובה כאמור בסעיף 3 תחול עליו ואולם לגבי עובד שלא דרש מהמעביד
הודעה כאמור בפסקה (1), יקראו את סעיף 3 כך: במקום "כפי שפורטו
בהודעה כאמור בסעיף 2" יבוא "בפרט מהפרטים המנויים בסעיף 2".

11. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל
הנוגע לביצועו לרבות בדבר צורת ההודעה לפי סעיפים 2 ו-3 ואופן מסירתה.

12. תחילה

(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 4, שלושה חודשים ממועד פרסומו (להלן-
יום התחילה).

(ב) תחילתו של סעיף 4, שלושה חודשים מיום התחילה.

תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002

תקנות חדשות (7 ביולי 2002) ק"ת 6180.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו-11 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה),
התשס"ב- 2002 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את
המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של
מעבידים, שלדעתי הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. צורת ההודעה

(א) הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה לפי סעיף 2 לחוק, תיערך לפי טופס 1
שבתוספת.

(ב) הודעה נפרדת על תנאים סוציאליים, כאמור בסיפה של פסקה (8), בסעיף
2(א) לחוק, תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.

(ג) הודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי סעיף 3 לחוק, תיערך לפי טופס 3
שבתוספת.

2. פרטים נוספים

בהודעה לעובד לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק, ייכללו גם פרטים אלה:

(1) הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר יום, שכר
שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת;

(2) תשלום בשווה כסף לפי סעיף 3 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, אם הוסכם
על דרך תשלום זו; ולענין תשלום בשווה כסף בשיעור קבוע – גם שיעור
התשלום.

3. פטור לסוגי מעבידים

מעביד של עובד זר, אשר נתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, יהיה
פטור ממתן ההודעה האמורה בסעיף 2 לחוק, וזאת בלי לגרוע משאר חובותיו
על פי החוק.

תוספת

טופס 1
(תקנה 1(א))

הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה

1. שם המעביד: …………………………………………….
היישות המשפטית: ………………………………………..
מס' זהות: ………………/ מס' רישום (תאגיד):……………
מען: ………………………………………………….

שם העובד: ……………………………………………..
מס' זהות: ……………………………………………..
מען: ………………………………………………….

2. תאריך תחילת העבודה: …………………
תקופת החוזה מיום ……….. עד יום ………./ תקופת החוזה אינה
קצובה.

3. תפקידיו העיקריים של העובד הם כלהלן:

א. …………………………………………………….
ב. …………………………………………………….
ג. …………………………………………………….

4. שם הממונה הישיר על העובד או תואר התפקיד של הממונה הישיר: …….

5. הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית/שכר שעה/שכר יום/שכר שבוע/
שכר תוצאת/שכר קיבולת/אחרי: ………………

6. שכר עבודתו של העובד נקבע על פי דירוג ………. דרגה ………..

אם שכרו של העובד אינו נקבע על פי דירוג מכוח הסכם קיבוצי -
סך כל התשלומים הקבועים שישולמו לעובד כשרר עבודה (ברוטו) בהתאם
לבסיס השכר, הוא ………… שקלים חדשים. פירוט כלל התשלומים
שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כלהלן:

תשלומים קבועים תשלומים שאינם קבועים

סוג התשלום מועד התשלום סוג התשלום מועד התשלום

………… …………. ………… ………….

………… …………. ………… ………….

………… …………. ………… ………….

………… …………. ………… ………….

* מחק את המיותר
** פרט סוגי תשלומים כדוגמת: שכר-יסוד; שווה כסף – אוכל ומשקאות
שאינם משכרים לצריכה במקום העבודה ודיור שאינם החזר הוצאות;
תוספת ותק; פרמיות ותמריץ; שעות נוספות; תוספת משמרות; דמי
הבראה, וכל תשלום אחר בעד שכר עבודה בין שהוא קבוע ובין שאינו
קבוע.
*** אם מועד התשלום אינו קבוע, או שהמועד יחול בהתקיים תנאי, יש
לציין זאת.

7. אורכו של יום העבודה הרגיל של העובד ………שעות / אורכו של שבוע
העבודה הרגיל של העובד ………שעות.

8. יום המנוחה השבועי של העובד: ………………

9. תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם:

אחוז הפרשה אחוז הפרשה תאריך

סוג תשלום הגוף המקבל ושם התכנית של העובד של המעביד תחילת התשלום

——————————————————————–

פנסיה ………………… ………. ………. …………

ביטוחים ………………… ………. ………. …………

חיסכון (קרן

השתלמות ואחר)………………. ………. ………. …………

אחר: ……. ………………. ………. ………. …………

10. אם המעביד או ארגון מעבידים שהמעביד חבר בו, הם צד להסכם קיבוצי
המסדיר את תנאי העבודה של העובד – שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו
הסכם הקיבוצי הוא:

………………………………………………………

והמען לפניה אליו הוא: ………………………………

הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה;
אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין,
צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

תאריך: ………………. חתימת המעביד: ………………

טופס 2
(תקנה 1(ב))

הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים

שם המעביד: ……………………………………….
הישות המשפטית: ……………………………………
מס' זהות: ……………../ מס' רישום (תאגיד):…………….
מען: ………………………………………………….

שם העובד: ……………………………………………..
מס' זהות: ……………………………………………..
מען: ………………………………………………….

תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם:

אחוז הפרשה אחוז הפרשה תאריך

סוג תשלום הגוף המקבל ושם התכנית של העובד של המעביד תחילת התשלום

——————————————————————–

פנסיה ………………… ………. ………. …………

ביטוחים ………………… ………. ………. …………

חיסכון (קרן

השתלמות ואחר)………………. ………. ………. …………

אחר: ……. ………………. ………. ………. …………

אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין,
צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

תאריך: ………………. חתימת המעביד: ………………

טופס 3
(תקנה 1(ג))

הודעה על שינוי בתנאי העבודה

אל:
שם העובד: ……………………………………………..
מס' זהות: ……………………………………………..
מען: ………………………………………………….

מאת: ………………………………………………….
שם המעביד: …………………………………………….
הישות המשפטית: …………………………………………
מס' זהות: ……………../ מס' רישום (תאגיד):…………….
מען: ………………………………………………….

בהתאם לסעיף 3 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, אני מודיעך
על שינוי בתנאי העבודה שלך, כמפורט להלן:

הפרט שבו חל השינוי השינוי שחל

——————————————————————–

………………………… ……………………………..

………………………… ……………………………..

………………………… ……………………………..

………………………… ……………………………..

תאריך תחילת השינוי הוא: ……………………………….

אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין,
צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

תאריך: ………………. חתימת המעביד: ………………

ט"ו בתמוז התשס"ב (25 ביוני 2002)

שלמה בניזרי
שר העבודה והרווחהבסעיף 2 לחוק, וזאת מבלי לגרוע משאר חובותיו על פי החוק
קבצים מצורפים :

תפריט